Tuesday, 04 October 2011 19:20

Tuesday 4th October 2011 œ Members Briefing

Written by
Rate this item
(0 votes)

wstlogosmallIt has been an incredible few weeks since our SGM meeting on 24th August and the historic mandate you gave the board to complete the negotiations with the current owners to take over the club. We hope you all feel rightly proud of your contribution as a Trust Member in making this possible.

Take Over Update

We are pleased to announce that the transaction is now firmly on track for completion and that detailed arrangements for the transition of ownership are in place. Significant steps on this were achieved last week, which mean that satisfying the football authorities is the key remaining hurdle for us to get over. We believe this can be achieved in early October and will keep you informed of when the transition takes place.

Ddatganiad i Aelodau YCW - Dydd Mawrth y 4ydd o Hydref 2011

ycwsmall

Mae ddatblygiadau yn Clwb Pel-Droed Wrecsam ers ein cyfarfod arbennig ar y 24ydd o Awst wedi bod yn syfrdanol. Mae'r mandad hanesyddol a rhoddwyd ganddoch chi, ein cyd aelodau, i fwrdd yr ymddiriedolaeth i gwblhau ein drafodaethau gyda perchnogion presenol Y Clwb i cymryd drosodd y clwb yn un pwysig tu hwnt. Yr ydym yn gobeithio eich fod chi'n teimlo'n falch o'ch cyfraniad fel aelodau o'r Ymddiriedolaeth a wnaeth hwn i gyd yn bosib.

Diweddariad Trosfeddiannu

Yr ydym yn falch i ddatgan fod y trafodyn ar y trywydd iawn i gwblhau ac mae threfniadau manwl wedi ei osod ar gyfer y trosfeddiannu. Mae camau pwysig wedi ei wneud yn yr wythnos diwethaf, felly y nod pwysig bydd ateb gofynion yr awrdudodau pel-droed. Yr ydym yn credu gallwn cyflawni hyn yn hanner cyntaf y mis yma a byddwn yn rhoi gwybod i chi pan mae'r trawsnewidiad yn digwydd.

What happens in the meantime?

Day to day running of the club: We are not quite yet in a position to make fully independent decisions, so we will closely work with the current owners to keep Wrexham FC heading in the right direction until the deal is completed. Initially, this means working together on key aspects of the Club, such as management of the finances.

Trust Board members will start to represent the club in the Directors Box at home and away matches until the new board of Wrexham FC is appointed. In the interim any board member undertaking this duty will pay for the cost of any hospitality received. Once the takeover is complete, we propose to put a policy in place, which we will share with our members.

In order that Board members are not financially disadvantaged we propose that where a Board member has a season ticket, that they pay the balance of hospitality (i.e. food) received. If a Board member does not have a season ticket then we propose that they pay for the full cost of the ticket and hospitality received. We will keep a register for view by our members.

Be sy'n digwydd yn y cyfamser ?

Rhedeg Y Clwb o ddydd i ddydd: Nid ydym mewn sefyllfa eto i wneud penderfyniadau annibynnol llawn, felly byddan ni yn gweithio'n agos gyda perchnogion presennol y clwb i gadw CPD Wrecsam yn gwynebu yn y cyfeiriad cywir tan bydd y del wedi ei cwblhau. I dechrae, bydd hwn yn golygu cydweithio ar materion allweddol, yn cynnwys rheoli cyllid y clwb.

Bydd Aelodau'r Ymddiriedolaeth yn dechrae cynrychioli'r clwb yn y blwch cyfarwyddwyr yng gemau cartref ac oddicartref tan bydd fwrdd newydd CPD Wrecsam yn cael ei penodi. Yn y cyfamser bydd unrhyw aelod o fwrdd yr Ymddiriedolaeth sydd yn gwneud y gwaith yma yn talu'r gost am unrhyw lletygarwch a dderbynnir. Unwaith mae'r trosfeddiannu wedi digwydd, byddwn yn argymell polisi i rhoi mewn lle a byddwn ni yn rhannu hwn gyda'r aelodaeth.

Wrexham FC Manager: We met with Andy Morrell last week and are very pleased to be working with him in this interim period. We have agreed with the owners thatAndy will remain in charge on a caretaker basis until further notice. Our intention is to advertise the post as soon as the handover of ownership is completed and will provide further details of our plans in due course. It is essential that we all back Andy in the meantime.

Rheolwr CPD Wrecsam: Ddaru aelodau o fwrdd yr Ymddiriedolaeth cyfarfod gyda Andy Morrell yn yr wythnos diwethaf ac roeddent yn hapus iawn i weithio gyda fo yn y cyfnod yma. Cytunwyd gyda'r perchnogion presenol i gadw Andy ymlaen gyda amodau rheolwr gofal am y tro. Ein bwriad yw i hysbysu'r swydd cyn gynted mae'r trosfeddiannu wedi ei cwblhau. Byddwn ni yn darparu mwy o wybodaeth am ein cynlluniau yn y cyfamser. Mae'n hanfodol bod pawb yn cefnogi Andy ar hyn o bryd.

Community Shares Scheme: On Saturday, we formally launched the first stage of our Red or Dead community share scheme at the Ebbsfleet match at the Racecourse. We would like to thank the Club and our team of loyal volunteers who helped distribute flyers to fans before the game. This flyer is now available on our website for download here.

Towards the end of last season we asked fans to indicate how much money they would be prepared to invest in a future share scheme. We were taken aback by total indications of support of over £250,000. This exercise formed a key part of our forecast for this season and the business plan we shared with fans at our SGM to acquire the Club.

In the summer, our lawyers Cobbetts opened an escrow account and we asked ask fans to turn their initial indications of support into deposits in this secure account. Given the difficulties that the Club experienced during the summer, we were delighted with the response and a number of fans have already contributed over £50,000 in funds to this secure account.

We have written to everyone who has deposited money into this account to assure them that we have received their funds and that it is being held safely secure account until we launch our prospectus. The prospectus, which we are currently developing with Supporters Direct, will outline exactly what we propose to do with the funds held in the escrow account.

As we are nearing completion of the deal to acquire Wrexham FC we believe it is a good time to promote the escrow account ahead of the full launch of our prospectus, which is anticipated to be ready in November. For more information, including FAQs please visit our website: www.wst.org.uk, call 020 72731937 between 10am and 5pm or e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Cynllun Cyfranddaliadau Cymunedol: Ar Ddydd Sadwrn fe lawnswyd yn ffurfiol y rhan gyntaf o'r gynllun cyfrnaddaliadau cymunedol a enw'r yn 'Goch neu'n Farw' yn y gem yn erbyn Ebbsfleet ar Y Cae Ras. Hoffwn ni ddiolch y Clwb ac ein dim o wirfoddolwyr teyrngar a oedd yn helpu i ddosbarthu thaflenni i gefnogwyr cyn y gem. Mae'r thaflen yma ar gael ar ein gwefan i lawrlwytho yma.

Tua diwedd y tymor diwethaf ddaru ni ofyn i gefnogwyr ddangos faint o arian gallen nhw fyddsoddi mewn cynllun cyfranddaliadau a all fod yn y dyfodol. Roeddwn ni wedi ein syfrdannu gan yr arwyddion o gefnogaeth o ddros £250,000. Roedd yr ymarfer wedi ffurfio rhan allweddol o'n rhagolygon am y tymor yma a'r cynllun fusnes ddaru ni rhannu gyda chefnogwyr y Clwb yn ein cyfarfod arbennig i perchnogi'r Clwb.

Yn yr haf, agorwyd ein cyfreithwyr, Cobbetts cyfrif escrow ac fe ofynwyd i gefnogwyr droi eu amcanion cyntaf o chefnogaeth i fewn i blaenddaliadau i fewn i'r cyfrif ddiogel yma. Wrth gofio'r anhawsterau a effeithiodd y Clwb yn ystod yr haf, yr ydym yn falch gyda'r ymateb ac mae nifer o gefnogwyr wedi fuddsoddi dros £50,00 yn barod i fewn i'r cyfrif ddiogel yma.

Yr ydym wedi ysgrifennu i bawb sydd wedi fuddsoddi arian i fewn i'r cyfrif yma i sicrhau nhw fod ni wedi derbyn eu harian ac ei fod wedi ei ddal mewn cyfrif ddiogel tan byddwn ni yn lawsio ein prospectws. Bydd y prospectws, yr ydym yn ei cyd-ddatblygu gyda 'Supporters Direct' yn amlinellu yn union y byddwn yn argymell wneud gyda'r arian sydd yn y cyfrif escrow.

Wrth i ni cwblhau y del i perchnogi CPD Wrecsam, yr ydym yn credu fod o'n amser dda i hybu y cyfrif escrow o flaen lawnsiad llawn o'r prospectws a bydd yn ddisgwyliedig ar diwedd y flwyddyn. Am fwy o wybodaeth, yn cynnwys cwestiynnau a ofynwyd yn aml, os gwelwch yn dda, wnewch ymweliad i'r gwefan www.wst.org.uk , wnewch galwad i 020 72731937 rhwng 10:00 y.b. a 5:00 y.p. neu e-bostiwch This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.