Дървен материал от www.emsien3.com

The best bookmaker bet365

The best bookmaker bet365

Menu

WST Statement Friday 23rd September 2011

wstlogosmallOn Thursday, the Board Wrexham Supporters Trust presented the owners of Wrexham Football Club with a revised draft of an Asset Purchase Agreement which contained some amendments, arising from due diligence, from the version provided by the seller's solicitors.

It had been anticipated that these matters would be quickly resolved in the ordinary course of negotiations. Indeed one of the three substantive issues has already been agreed in the course of the morning.

Datganiad YCWœ Dydd Gwener 23 Medi 2011

ycwsmallerDdydd Iau, cyflwynodd Bwrdd Ymddiriedolaeth Cefnogwyr Wrecsam ddrafft diwygiedig i Glwb PĻl-droed Wrecsam o Gytundeb Prynu Asedau a oedd yn cynnwys rhai newidiadaun codi or broses diwydrwydd dyledus, o gymharu Ģr fersiwn a ddarparwyd gan gyfreithwyr y gwerthwyr.

Roeddem wedi disgwyl y cĢir materion hyn eu datrys yn fuan yng nghwrs trafodaethau arferol. Yn wir, mae un or tri mater sylweddol eisoes wedii gytuno yn ystod y bore.

WST Statement Friday 23rd September 2011 (continued)

 As a part of the SPA the Board of WST has offered a secured loan to the club directors to support the cash flow position of the club. As the directors indicate this is an issue for them but we would repeat that the offer remains with them. The Trust Board remains willing to discuss the details of any loan.

In response to some specific points raised by the club, the delays in this process have been well documented and many of those delays have rested with the club and disclosure of information.

Representatives of the Trust Board have been available to discuss the details with the Directors and that remains the case. The Trust Board has not changed its position in negotiations, and merely seeks to ensure the viability of the club going forward in the light of information arising from due diligence.

The Trust Board, like all supporters, were taken by surprise at the announcement that Dean Saunders has joined Doncaster Rovers as manager. We would like to place on record our thanks for Dean's efforts during his time at Wrexham and wish him well in his new appointment. Dean will be missed by the club, however we fully understand his ambition to further his career much higher up the league structure.

Datganiad YCW œ Dydd Gwener 23 Medi 2011  (parhad)

Fel rhan or Cytundeb Gwerthu a Phrynu mae Bwrdd yr Ymddiriedolaeth wedi cynnig benthyciad gwarantedig i gyfarwyddwyr y clwb i gynnal sefyllfa llif arian y clwb. Fel y dywed y cyfarwyddwyr, mater iddynt hwy yw hyn, ond hoffem ailadrodd bod y cynnig yn dal yn agored. Mae Bwrdd yr Ymddiriedolaeth yn dal i fod yn fodlon trafod manylion unrhyw fenthyciad.

Mewn ymateb i rai pwyntiau penodol a godwyd gan y clwb, mae digon wedii ysgrifennu am yr oedi yn y broses hon, ac mae llawer or oedi hwn wedi deillio or clwb a materion datgelu gwybodaeth.

Mae cynrychiolwyr Bwrdd yr Ymddiriedolaeth wedi bod ar gael i drafod y manylion gydar cyfarwyddwyr ac mae hynnyn dal i fod yn wir. Nid yw Bwrdd yr Ymddiriedolaeth wedi newid ei safiad mewn trafodaethau, ai unig ddymuniad yw sicrhau bod y clwb yn hyfyw i fynd ymlaen yng ngoleunir wybodaeth a ddaw or diwydrwydd dyledus.

Synnwyd Ymddiriedolaeth y Bwrdd, fel y cefnogwyr i gyd, gan y cyhoeddiad fod Dean Saunders wedi ymuno Ģ Doncaster Rovers fel rheolwr. Hoffem gofnodi ein diolch i Dean am ei ymdrechion yn ystod ei gyfnod yn Wrecsam a dymunwn yn dda iddo yn ei swydd newydd. Bydd colled ar īl Dean yn y clwb, ond rydym yn deall yn iawn ei uchelgais i ddatblygu ei yrfa mewn cynghrair lawer uwch.

WST Statement Friday 23rd  September 2011
back to top