Friday, 20 April 2012 07:35

Our Club, Our Future

Written by
Rate this item
(0 votes)

Our Club, Our Future

Our Club Our FutureOur Club is at the dawn of a bright new future. Now is the time we start thinking about the future of our Club; a future which we all hope will be a successful and sustainable one after years of disappointment on and off the pitch. Promotion is what we all dream of, but we also need to transform our Club into a sustainable business, regardless of which league we are in.

WST has been working with Supporters Direct for over 12 months on a community share scheme designed to help us re-structure the business in the short-term and to grow it in the medium to long-term. This scheme is the first of its kind to be launched at a football club in the UK, so WST is once again leading the way in innovative new models of football club ownership.


Click Here for details on how to contribute to Wrexham FC's Future

In April 2011, we asked supporters to indicate how much money they would be prepared to invest in a potential share scheme and were blown away by the response. Fans from all over the world pledged over £250,000, which helped us to demonstrate to the football authorities that WST had a sustainable business case to acquire Wrexham FC.

Then in August 2011, Wrexham fans raised over £125,000 to pay a bond to the Football Conference to enable our Club to start the 2011/12 season. And what a season it's been! Without those fans digging deep, we might not now be in a position to dream about promotion back to the Football League. Indeed, we might not even have a Club at all, let alone own it.

As negotiations to acquire our Club continued, WST launched the Red or Dead campaign in October 2011 to turn the £250,000 of pledges we'd received into cash in a secure holding account held by our lawyers Cobbetts LLP. This campaign raised almost £60,000 and provided hard proof that we had the funds available to transform our Club.

Now, at the dawn of a bright new future and the dream of promotion back to the Football League, WST is proud to launch Our Club, Our Future. Everyone who pledged money in April 2011, all those fans who deposited money in our ESCROW account and all WST members will soon be receiving a thank you letter and a copy of the WST Community Shares Prospectus through the post.

Our Club, Our Future will be launched on Thursday, April 26th at the Nick Whitehead Theatre at Glyndwr University at 7.30pm when supporters will have an opportunity to ask questions of the joint WST and Supporters Direct team which developed the offer. The prospectus will then be distributed to fans before our final match against Braintree, as our thoughts turn towards the future.

We would like to pay special thanks to James Mathie of Supporters Direct for his advice and commitment to launching this scheme, to Dyfan Jones for designing an eye-catching and professional brochure and to Les Evans for providing the excellent photographs you will see in the prospectus. It's been a genuine team effort and we hope all fans will want to be part of Our Club, Our Future.

If you would like to find out more, then please see the FAQ on our website http://www.wst.org.uk in the first instance, which, along with all further information, will be released next week. .Alternatively if you have a specific query which is not covered by the FAQ then please email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. or call the WST Helpline on 07961 152470 for more information. A WST Board Member will respond to your query within 48 hours.


Ein Clwb, Ein Dyfodol


Ein Clwb ar y wawr dyfodol newydd disglair gan ei fod yn mynd i mewn i'r dyledion chwarae ar gyfer dyrchafiad yn īl i'r Gynghrair BĻl-droed.

Wrth i'n meddyliau droi i Wembley a dyrchafiad yn īl i'r Gynghrair BĻl-droed, rydym yn dechrau meddwl am ddyfodol ein Clwb; dyfodol yr ydym bydd pob gobaith yn un llwyddiannus a chynaliadwy ar īl blynyddoedd o siom ar ac oddi ar y cae. Hyrwyddo hyn yr ydym i gyd freuddwyd o, ond hefyd mae angen i drawsnewid ein Clwb yn fusnes cynaliadwy, waeth pa gynghrair ydym yn ynddo.

YCW wedi bod yn gweithio gyda Supporters Direct am dros 12 mis ar gyfran cymunedol gynllun a gynlluniwyd i helpu i ail-strwythur y busnes yn y tymor byr ac i dyfu yn y tymor canolig i'r tymor hir. Mae'r cynllun hwn yw'r cyntaf o'i fath i gael ei lansio mewn clwb pĻl-droed yn y DU, felly YCW unwaith eto'n arwain y ffordd mewn modelau newydd arloesol o berchnogaeth clwb pĻl-droed.

Ym mis Ebrill 2011, gofynnwyd i gefnogwyr i nodi faint o arian y byddent yn barod i fuddsoddi mewn cynllun rhannu eu potensial a chwythu i ffwrdd gan yr ymateb. Cefnogwyr o bob cwr o'r byd yn addo dros £ 250,000, sy'n ein helpu i ddangos i'r awdurdodau pƒªl-droed y YCW wedi cael achos busnes cynaliadwy i gaffael CPD Wrecsam.

Fel y trafodaethau i gaffael ein Clwb yn parhau, YCW lansiodd yr ymgyrch Goch neu marw ym mis Hydref 2011 i droi y £250,000 o addewidion oeddem wedi derbyn yn arian mewn cyfrif daliad diogel a ddelir gan ein cyfreithwyr Cobbetts PAC. Mae'r ymgyrch hon yn codi bron i £ 60,000 ac ar yr amod brawf caled ein bod yn cael y cyllid sydd ar gael i drawsnewid ein Clwb.

Nawr, ar wawr dyfodol newydd disglair ac y freuddwyd o hyrwyddo yn īl i'r Gynghrair BĻl-droed, YCW yn falch o lansio'r Ein Clwb, Ein Dyfodol. Mae pawb sy'n addo arian ym mis Ebrill 2011, bydd pawb cefnogwyr sydd adneuwyd arian yn ein cyfrif Escrow ac mae pob aelod YCW fuan yn derbyn llythyr o ddiolch a chopi o'r Cyfrannau Prosbectws Cymunedol YCW drwy'r post.

Ein Clwb, bydd ein dyfodol yn cael eu lansio ar Dydd Iau, 26 Ebrill yn Theatr Nick Whitehead ym Mhrifysgol Glyndŵr am 7.30pm pan fydd cefnogwyr yn cael cyfle i ofyn cwestiynau i'r YCW ar y cyd a Chefnogwyr Uniongyrchol tƒ®m a ddatblygodd y cynnig. Bydd y prosbectws yn cael ei ddosbarthu i gefnogwyr cyn ein gƒªm derfynol yn erbyn Braintree, fel ein meddyliau yn troi tuag at y dyfodol.

Hoffem dalu diolch arbennig i James Mathie o Supporters Direct am ei gyngor a'i ymrwymiad i lansio'r cynllun hwn, i Dyfan Jones am gynllunio lyfryn trawiadol a phroffesiynol ac i Les Evans am ddarparu'r lluniau gwych y byddwch yn gweld yn y prosbectws. Mae wedi bod yn ymdrech tĨm go iawn ac rydym yn gobeithio y bydd yr holl gefnogwyr am fod yn rhan o E
in Clwb, Ein Dyfodol.

Os hoffech wybod mwy, yna ewch i'r Cwestiynau Cyffredin ar ein gwefan yn y lle cyntaf, sydd, ynghyd Ģ'r holl wybodaeth bellach a fydd, yn cael ei ryddhau yr wythnos nesaf. Fel arall, os oes gennych ymholiad penodol nad yw'n cael ei gwmpasu gan y Cwestiynau Cyffredin, cysylltwch
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. e-bost neu ffoniwch y Llinell Gymorth YCW ar 07961 152470 am fwy o wybodaeth. Bydd Aelod o'r Bwrdd YCW ymateb i'ch ymholiad o fewn 48